وبلاگ و اخبار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (۰۲-۹۸)

وبلاگ و اخبار

موضوع مناقصه: تامین قطعات یدکی ایستگاه گاز
مناقصه گزار: شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
میزان سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال معادل چهل میلیون تومان.
مهلت دریافت اسناد : تا آخر وقت اداری پنج شنبه ۱۹/۹۸/۰۲
مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۹۸/۰۳/۰۱
محل دریافت اسناد مناقصه: تهران-خیابان ولیعصر(عج)، نرسیده به خیابان طالقانی خیابان بزرگمهر، جنب بانک تجارت ساختمان ۲۰، طبقه ششم تلفن ۶۶۹۷۶۹۲۱- فکس: ۶۶۹۷۶۸۹۰
نحوه دریافت اسناد مناقصه: مراجعه حضوری به آدرس دفتر شرکت و یا مراجعه به وبسایت شرکت به نشانی www.zgpg.ir
*به پیشنهاد های فاقد امضا و مهر رسمی شرکت، مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

دریافت فایل پاکت ب مناقصه (شامل شرایط مناقصه عمومی یک مرحلهای – نمونه قرارداد)
دریافت فایل پاکت ج مناقصه (شامل فرم پیشنهاد قیمت)