عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره

چنگیز خضری

کارشناسی ارشد مهندسی مواد – سرامیک

رزومه

 

 

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

محمد جعفری اناری

کارشناسی مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دکتری مهندسی صنایع

رزومه

 

 

عضو غیر موظف هیات مدیره

مجتبی رستمی

کارشناسی مهندسی شیمی – طراحی فرآیندها
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ویژه صنعت آب و برق

رزومه

 

عضو موظف هیات مدیره

عباس دلیمی اصل

کارشناسی مهندسی برق قدرت
کارشناسی ارشد برق قدرت

رزومه

 

عضو غیر موظف هیات مدیره

حسام سرفرازیان

کارشناسی ارشد مدیریت مالی