عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره

چنگیز خضری

کارشناسی ارشد مهندسی مواد – سرامیک

عضو غیر موظف هیات مدیره

مجتبی رستمی

کارشناسی مهندسی شیمی – طراحی فرآیندها
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ویژه صنعت آب و برق

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

محمد جعفری اناری

کارشناسی مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دکتری مهندسی صنایع

عضو موظف هیات مدیره

عباس دلیمی اصل

کارشناسی مهندسی برق قدرت
کارشناسی ارشد برق قدرت

عضو غیر موظف هیات مدیره

حسام سرفرازیان

کارشناسی ارشد مدیریت مالی