عضو موظف هیات مدیره

امیر حسین قرائیان

کارشناسی مکانیک
کارشناسی ارشد مکانیک

عضو غیر موظف هیات مدیره

ناصر پور فرح آبادی

کارشناسی مهندسی صنایع تولید صنعتی
کارشناسی ارشد MBA گرایش مدیریت استراتژیک

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

محمد جعفری اناری

کارشناسی مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دکتری مهندسی صنایع

عضو موظف هیات مدیره

عباس دلیمی اصل

کارشناسی مهندسی برق قدرت
کارشناسی ارشد برق قدرت