آگهی مزایده فروش زمین

وبلاگ و اخبار

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به فروش عرصه و اعیان ۲ قطعه پلاک ثبتی به شرح جدول ذیل واقع در کیلومتر ۳ جاده علی آباد – گرگان اقدام نماید. شرکت¬کنندگان می¬توانند با توجه به شرایط ذکر شده پیشنهاد خود را تا ساعت ۱۶ پایان وقت اداری تاریخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۸ به آدرس این شرکت واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، نبش بن بست حافظی، پلاک ۱۲ تحویل و رسید اخذ نمایند.
مبلغ پایه/ میلیون ریال مساحت/مترمربع عرصه و اعیان پلاک ثبتی ردیف
۱۷۵،۰۰۰ ۴۲،۵۰۰ ۱۲۳۶ فرعی از ۲۱ اصلی ۱
۱۹۰،۰۰۰ ۴۵،۰۰۰ ۱۲۳۵ فرعی از ۲۱ اصلی ۲
شرایط مزایده:
۱- مبلغ سپرده شرکت در مزایده ۳% مبلغ پایه مندرج در آگهی می¬باشد که شرکت¬کننده در مزایده باید به شماره حساب ۰۲۲۲۰۱۳۹۵۷۰۰۶ نزد بانک ملی ایران بنام این شرکت واریز نماید و رسید واریز وجه را به شرکت تسلیم نماید یا یک فقره ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت معادل مبلغ مذکور تسلیم نماید.
۲- مبلغ فروش به صورت نقدی بوده و برنده مزایده می¬بایست حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از اعلام برنده، مبلغ را نقداً به شماره حساب ۰۲۲۲۰۱۳۹۵۷۰۰۶ بنام این شرکت نزد بانک ملی واریز نماید.
۳- بعد از واریز مبلغ توسط برنده مزایده، شرکت نسبت به اعطای وکالت بلا عزل جهت نقل و انتقال اسناد بنام برنده مزایده اقدام خواهد نمود.
۴- بازدید از املاک فوق با هماهنگی قبلی مقدور می¬باشد.
۵- این شرکت در رد یا قبول یک و یا تمامی پیشنهادات مختار است.
۶- سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.