تمدید مناقصه بیوگاز ۱

وبلاگ و اخبار

پیرو فراخوان عمومی شماره ۱-۹۸
با موضوع شناسایی پیمانکار EPC برای ساخت نیروگاه بیوگاز دامی این شرکت
با توجه به درخواست تعدادی از مناقصه گران (در مرحله RFQ) در خصوص تمدید مدت زمان تحویل و ارائه مدارک، بدینوسیله مهلت تحویل مدارک تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۸ تمدید می گردد.

Following the call for Prequalification No.98-1
of EPC Contractor indentification for construction of livestock biogas power plant of this company,
due to requests of some tenderers for postponing documents delivery deadline, the deadline will be postponed until May 29, 2019.