طرح توسعه سیکل ترکیبی

پروژه ها

نیروگاه در حال حاضر شامل ۴ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی با راندمان حدود ۳۲ درصد می باشد. بر اساس الزامات زیست محیطی و همچنین الزام به افزایش راندمان و بهره وری و صرفه جویی در مصرف سوخت مطابق مصوبه شورای محترم اقتصاد این نیروگاه می بایست به نیروگاه سیکل ترکیبی با افزایش راندمان حداقل ۱۴ درصد از طریق سرمایه¬گذاری تبدیل گردد. لذا بعنوان طرح توسعه، ساخت دو واحد بخش بخار که بدون مصرف سوخت و صرفاً با استفاده از بازیابی حرارت گازهای خروجی از اگزوز واحد های گازی موجود هر یک به ظرفیت حداقل ۱۶۰ مگاوات در دست اقدام می باشد. این طرح مشمول افزایش راندمان و تولید قابل ملاحظه نیروگاه به میزان حداقل ۳۲۰ مگاوات بدون مصرف سوخت و صرفه جویی عمده در مصرف سوخت به ازاء تولید معادل در نقاط دیگر می شود.