شهرام صدرا

شهرام صدرا

رئیس هیات مدیره

کارشناسی ارشد مالی
دکتری مدیریت (DBA)

 

عظیم اعتمادی

عظیم اعتمادی

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش تولید و عملیات
دکتری مدیریت دولتی

 

 

مجتبی رستمی

مجتبی رستمی

عضو هیات مدیره

کارشناسی مهندسی شیمی – طراحی فرآیندها
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ویژه صنعت آب و برق

 

عباس دلیمی اصل

عباس دلیمی اصل

عضو هیات مدیره

کارشناسی مهندسی برق قدرت
کارشناسی ارشد برق قدرت

 

محمد باقر عبائی کوپائی

محمد باقر عبائی کوپائی

عضو هیات مدیره

کارشناسی برق قدرت – شبکه های انتقال و توزیع
کارشناسی ارشد برق قدرت – تجدید ساختار