شهرام صدرا

شهرام صدرا

رئیس هیات مدیره

کارشناسی ارشد مالی
دکتری مدیریت (DBA)

 

عظیم اعتمادی

عظیم اعتمادی

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش تولید و عملیات
دکتری مدیریت دولتی

 

 

مجتبی رستمی

مجتبی رستمی

عضو هیات مدیره

کارشناسی مهندسی شیمی – طراحی فرآیندها
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ویژه صنعت آب و برق

 

داود جمالی

داود جمالی

عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دکتری مدیریت پروژه و ساخت

محمد باقر عبائی کوپائی

محمد باقر عبائی کوپائی

عضو هیات مدیره

کارشناسی برق قدرت – شبکه های انتقال و توزیع
کارشناسی ارشد برق قدرت – تجدید ساختار