تولید و فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور، انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی برق و سایر حامل های انرژی به منظور کاهش ریسک و افزایش سودآوری شرکت، خرید سوخت مورد نیاز، خرید و فروش کالا، ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی از داخل و یا خارج از کشور، انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه، برونسپاری عملیات اجرایی فنی و مهندسی (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، طراحی، نصب، راه اندازی، نظارت، توسعه و بهینه‌سازی تأسیسات)، پیش فروش انرژی برق و سایر روشهای تامین مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات داخلی و خارجی و عرضه اوراق مشارکت، سرمایه گذاری و مشارکت در سهام شرکت های بهره برداری و نگهداری از کلیه واحدها و تاسیسات نیروگاه ها، شرکت در کلیه مزایده و مناقصه‌های داخلی و خارجی و همچنین برگزاری آن‌ها، سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید انواع نیروگاه ها، سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت سایر شرکتها و موسسات مالی و اعتباری، انجام سایر فعالیت هایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد، تاسیس یا مشارکت در شرکتهای حوزه زنجیره ارزش صنعت برق.

3. موضوع فرعی

• سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید انواع نیروگاه ها.
• سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت سایر شرکتها و موسسات مالی و اعتباری.
• انجام سایر فعالیت هایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.
• تاسیس یا مشارکت در شرکتهای حوزه زنجیره ارزش صنعت برق.

2. موضوع اصلی

• پیش فروش انرژی برق و سایر روشهای تامین مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات داخلی و خارجی و عرضه اوراق مشارکت .
• سرمایه گذاری و مشارکت در سهام شرکت های بهره برداری و نگهداری از کلیه واحدها و تاسیسات نیروگاه ها.
• شرکت در کلیه مزایده و مناقصه‌های داخلی و خارجی و همچنین برگزاری آن‌ها.

1. موضوع اصلی

• تولید و فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور.
• انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی برق و سایر حامل های انرژی به منظور کاهش ریسک و افزایش سودآوری شرکت.
• خرید سوخت مورد نیاز.
• خرید و فروش کالا، ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی از داخل و یا خارج از کشور.
• انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره¬وری، بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه.
• برونسپاری عملیات اجرایی فنی و مهندسی (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، طراحی، نصب، راه اندازی، نظارت، توسعه و بهینه‌سازی تأسیسات).