وبلاگ و اخبار

آگهی مزایده فروش یک دستگاه خودرو کیا سراتو ۲۰۰۰ مدل ۱۳۹۵

وبلاگ و اخبار

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی ­عام) به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه خودرو کیا سراتو ۲۰۰۰ مدل ۱۳۹۵ به شرح جدول ذیل واقع در استان تهران، شهر تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، نبش کوچه حافظی، پلاک ۱۲ از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

ردیفموضوع مزایدهمشخصاتآدرس محل شرکت
۱خودرو کیا سراتو مدل ۱۳۹۵دنده اتومات – ۴ سیلندر – رنگ سفید شیری روغنی- -کارکرد ۱۷۱۰۰۰ کیلومترتهران – خیابان شهید بهشتی- خیابان پاکستان- نبش کوچه حافظی- پلاک ۱۲- طبقه اول

نحوه دریافت اسناد: متقاضیان دریافت اسناد مزایده می بایست مدارک ذیل الذکر را از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ به آدرس شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، نبش بن‌بست شهید حافظی، پلاک۱۲، کدپستی ۱۵۳۱۷۱۵۶۱۴، شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر به صورت حضوری تحویل و اسناد را دریافت نمایند.

۱- نامه اعلام آمادگی شرکت در مزایده

۲- متقاضیان می بایست جهت خرید خودرو مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد)ریال به صورت نقدی به شماره حساب ۰۲۲۲۰۱۳۹۵۷۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران بنام «شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر» واریز نموده و فیش های واریزی را در پاکت جداگانه از پاکت پیشنهاد قیمت حداکثر تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ به آدرس: تهران– خیابان شهید بهشتی– خیابان پاکستان– نبش بن بست شهید حافظی- پلاک ۱۲– شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر تحویل نمایند.

۳- این شرکت در رد یا قبول یک و یا تمامی پیشنهادات مختار است.

۴- به پیشنهادات فاقد سپرده، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵- کلیه پاکات حاوی پیشنهادات متقاضیان راس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ بازگشایی خواهد شد.

۶- هزینه آگهی و کارشناسی برعهده خریدار بوده که هنگام انعقاد قرارداد (مبایعه نامه) به ثمن معامله افزوده خواهد شد.

۷- سایر شرایط در اسناد مزایده ذکر گردیده است.