وبلاگ و اخبار

ارزیابی ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت در زاگرس

وبلاگ و اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت سازمانی شرکت به منظور حضور در فرآیند ششمین دوره توسط ارزیابان مرکز ملی تعالی طی ۴ روز کاری انجام شد.

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در سال گذشته پس از بررسی در کمیته علمی و داوری مرکز ملی تعالی، موفق به دریافت تقدیر نامه ۴ ستاره شد و امسال در ششمین دوره ارزیابی تعالی سازمانی برای دریافت تندیس جایزه ملی تعالی حضور یافته و در تاریخ های ۱۳ الی ۱۶ تیرماه مورد ارزیابی قرار گرفت.

« از ۴ »