وبلاگ و اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی بازار برق

وبلاگ و اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، کارگاه آموزشی بازار برق در محل شرکت با حضور کلیه مدیران و پرسنل برگزار شد.

دکتر اعتمادی مدیر عامل شرکت در ابتدای این دوره با تاکید بر اینکه آموزش یک فرآیند مداوم و همیشگی است که با پیشرفت فناوری، پیچیدگی سازمان و روابط انسانی درهم تنیده شده است؛ برگزاری کارگاه های آموزشی را برای توسعه توانمندی کارکنان دفتر مرکزی یک ضرورت دانست.

کارگاه آموزشی بازار برق در دو جلسه توسط دکتر میرزایی مسئول بازار برق شرکت و یکی از صاحب نظران در این حوزه، در محل دفتر شرکت برگزار شد.

« از ۳ »