وبلاگ و اخبار

آگهی مناقصه تأمین پره و قطعات اصلی و متعلقات تعمیرات اساسی دو واحد گازی مدلV94.2 ورژن ۵ نیروگاه زاگرس کوثر

وبلاگ و اخبار

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر(سهامی­ عام) در نظر دارد پره و قطعات اصلی و متعلقات تعمیرات اساسی واحدهای گازی V94.2 -5 نیروگاه خود در کرمانشاه را تأمین نماید.

نحوه دریافت اسناد: متقاضیان دریافت اسناد مناقصه می بایست مدارک ذیل الذکر را از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۰۱به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، نبش بن‌بست شهید حافظی، پلاک۱۲، کدپستی ۱۵۳۱۷۱۵۶۱۴، شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر به صورت حضوری تحویل و اسناد را دریافت نمایند.

  1. ۱- نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه
  2. ۲- رسید پرداخت مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب پس انداز شماره ۰۲۲۲۰۱۳۹۵۷۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران به کد شعبه ۱۷۹ بنام شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر بابت خرید اسناد مناقصه.

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ هشتاد(۸۰) میلیارد ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا اصل فیش واریز نقدی مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به حساب سپرده شماره ۰۲۲۲۰۱۳۹۵۷۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران بنام شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر می باشد.

مهلت تسلیم پیشنهادات تا ساعت ۱۲روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ به آدرس مناقصه گزار به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، نبش بن‌بست شهید حافظی، پلاک۱۲، کدپستی ۱۵۳۱۷۱۵۶۱۴، شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر تعیین گردیده است.

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ می ­باشد.

به پیشنهادات فاقد سپرده، سپرده­ های مشروط، مخدوش، کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و تحویل اسناد پس از انقضای مدت، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

این شرکت در رد یا قبول یک و یا تمامی پیشنهادات مختار است.

سایر شرایط در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.